Jie-Yao (Antidote) Wiki
Advertisement

Shou Hou is a character in the Jie Yao (Antidote) light novel and anime. He is a part of Jiang Yu's gang.

Background[]

Story[]

Personality[]

Appearance[]


Relationships[]

Jiang YuDuo[]

Cheng Ke[]

Chen Qing[]

Liu TianCheng[]

Xu Ding[]

Xiao Zhang[]

Ah-Liang[]

Da Bing[]

Cheng Yi[]

Ba Pie[]

Images[]

Advertisement